Platforma eTwinning şi dezvoltarea competenţelor-cheie sociale şi civice la elevi

0
28

Competenţele sociale şi civice (CSC) sunt transversale şi se dezvoltă trans şi crosscurricular, prin proiecte eTwinning colaborative prin Internet. Participarea la proiecte valorizează CSC şi avantajele folosirii TIC: sistemul perfecţionat de procesare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de multiplicare a acesteia (sporirea volumului informaţional); stocarea şi retransmiterea informaţiei. În plus, derularea unui proiect european implică participarea la activităţi desfăşurate în grupuri de lucru, care promovează dialogul de idei, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme, manifestarea capacităţii acţionale. Participanţii iau contact cu valorile culturale ale unei alte ţări, prin componenta de interculturalitate. Totodată, au loc interacţiuni între şcoli şi schimburi de experienţă pe teme de interes comun, care se finalizează cu realizarea unui produs adecvat temei proiectului: carte, pliant, broşură, pagina Web, expoziţie etc. 

Competenţele-cheie sunt achiziţii ale învăţării care permit adaptarea flexibilă şi rapidă a absolventului, permiţându-i să (re)înveţe un domeniu în cazul în care pe piaţa muncii există această solicitare. Dacă în trecut era suficient scris-citit-socotitul ca bază a învăţării, acum aceste fundamente nu mai sunt suficiente, căci ritmul dezvoltării sociale, noile tehnologii, economia globalizată (inclusiv situaţia de criză economică) implică dobândirea şi aprofundarea unor abilităţi care până mai ieri interesau doar specialistul unui domeniu. Azi, aceste achiziţii trebuie să fie învăţate la nivel de masă de către  absolvenţi – atât pentru asigurarea progresului unei societăţi dinamice, dar şi pentru prosperitatea personală (materială şi spirituală).

Competenţele-cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toti indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă.  Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare, ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.

Competenţele-cheie sunt combinaţii de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini adecvate contextului. Aceste achiziţii o dată dobândite, pot fi transferate în alte contexte, mai generale, dar care au caracteristicile de bază ale celor în care s-au format.Ele se suprapun şi se intersectează şi, practic, elementele componente pot fi reconfigurate în mozaic, fiind traversate de un număr de teme care se aplică transversal: gândire critică, creativitate, rezolvare de probleme, evaluarea riscului, luarea deciziilor, managementul constructiv al emoţiilor.

Dezvoltarea competenţelor sociale şi civice (CSC) poate fi realizată cu success nu doar prin activităţile din curriculumul formal rolul proiectelor eTwinning

Un exemplu de competenţe-cheie transversale sunt CSC,  iar contextele de învăţare puternic motivante pentru elevi şi care se pretează la abordarea integrată (trans şi crosscurriculară) sunt cele  din cadrul proiectelor eTwinning, ce „oferă ocazii suplimentare pentru exercitarea responsabilităţilor şi pentru o mai bună înţelegere a vieţii comunităţii” (Bîrzea C., ECD. Perspectiva învăţării permanente, C.E., 2000).

Dezvoltarea competenţelor sociale prin proiecte eTwinning presupune însuşirea acelor cunoştinţe sociale care se referă la:  înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii  (ex: la şcoală, în spaţiul virtual eTwinning); conştientizarea conceptelor de bază cu privire egalitate de gen, non-discriminare, cultură; înţelegerea dimensiunilor multi-culturale europene; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană.

Domeniul deprinderilor sociale se referă la: abilitatea de a comunica în diferite medii manifestînd toleranţa; exprimarea şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere; negocierea şi abilitatea de a crea încredere şi de a manifesta empatie; abilitatea de a face faţă stresului şi frustrării precum şi abilitatea de a le exprima în mod constructiv. Atitudinile sociale au la bază: colaborare, asertivitate, interes pentru comunicarea interculturală; valorizarea diversităţii, respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi prejudecăţile şi pentru compromis.

Competenţele civice conţin seturi de cunoştinţe precum:  cunoaşterea conceptelor de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice; cunoaşterea evenimentelor contemporane precum şi a principalelor evenimente şi tendinţe din istoria naţională, europeană şi a lumii; conştientizarea scopurilor, valorilor şi politicilor mişcărilor sociale şi politice; cunoştinţe despre despre valorile UE şi obiectivele acesteia; conştientizarea diversităţii şi a identităţilor culturale în Europa.

Deprinderile civice se referă la implicarea alături de ceilalţi în domeniul public, solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea; reflectarea critică şi creativă şi participarea constructivă în activităţile comunităţii, precum şi luarea de decizii. Atitudinile civice au în vedere manifestarea respectului pentru drepturile omului, inclusiv egalitate ca bază a democraţiei, aprecierea şi înţelegerea diferenţelor dintre sistemele de valori ale diferitelor grupuri religioase şi etnice; cultivarea sensului apartenenţei la propria comunitate, ţară, la UE şi Europa în general, la lume; sentimentul responsabilităţii, manifestarea înţelegerii şi a respectului pentru valori comune necesare coeziunii sociale (ex: respectul pentru principii democratice); implicare în activităţi civice, sprijin pentru diversitatea şi coeziunea socială şi pentru dezvoltarea durabilă, deschiderea pentru respectarea valorilor şi a vieţii private a celuilalt.

Participarea la proiecte reprezintă o modalitate eficientă de valorizare şi de aplicare a CSC, prin raportarea la anumite nevoi, rezolvarea unor probleme şi obţinerea unor rezultate. Proiectele eTwinning preiau şi avantajele folosirii TIC şi a fenomenelor multimedia: sistemul perfecţionat de procesare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de multiplicare a acestora, prin sporirea volumului informaţional oferit procesului de învăţământ; conservarea calităţii pedagogice a mesajelor educaţionale, chiar şi în cazul recepţiei; stocarea şi retransmisia informaţiei; contribuţia lor la obiectivizarea instrucţiei. În cadrul proiectelor educaţionale eTwinning, atât elevii, cât şi cadrele didactice, pot folosi drept resurse educaţionale eficiente şi deosebit de motivante instrumente precum www.voki.com (instrument nu doar amuzant pentru elevi, ci şi un bun constructor de competenţe lingvistice necesare participării lor ca parteneri de proiect)  sau www.wiki.com (un excelent organizator al agendei de proiect, eficient şi pentru elevi, şi pentru profesorii implicaţi în mai multe proiecte, aceştia  având astfel posibilitatea de a ţine evidenţa exactă a activităţilor şi termenelor stabilite în cadru virtual).

Internetul poate fi şi el folosit pentru completarea cunoştinţelor. Iată, spre exemplu câteva URL-uri des utilizate de elevii de liceu participanţi la proiecte eTwinning cu conţinut ştiinţific:

 • http://www.loncapa.org/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm
 • http://www.walter-fendt.de/ph14e/photoeffect.htm
 • http://www.colorado.edu/physics/2000/quantumzone/photoelectric.html

Elevii pot să  folosească navigarea pe internet pentru a căuta si gasi informatii despre diverse subiecte (spre exemplu informaţii despre imprimante, recenzii în româna sau engleză despre funcţionarea aceastora), apoi pentru împărtăşirea experientelor avute pe forumuri şi pe site-uri de socializare:

 • http://www.emag.ro
 • http://www.price.ro
 • http://reviews.cnet.com/printers/
 • http://www.printercomparison.com/
 • http://forum.softpedia.com/

Derularea unui proiect european implică nu doar achiziţii legate de competenţele digitale, ci şi competenţe sociale, de relaţionale la nivelul grupului. Acest lucru presupune activităţi de tip colaborativ, respectiv participarea la activităţi în grupuri de lucru (în care se iau decizii, sunt identificate soluţii, se iniţiază acţiuni în scopul rezolvării problemelor vizate, se aplică modalităţi democratice de lucru, se împart roluri şi se asumă responsabilitatea îndeplinirii acestor roluri), relaţionare de grup care încurajează dialogul de idei şi adoptarea de soluţii eficiente, precum şi  colaborarea în cadrul echipei de proiect ori cea cu partenerii de proiect, sau  manifestarea capacităţii acţionale a participanţilor la munca în echipă. În acelaşi timp, proiectele eTwinning facilitează realizarea unui produs final adecvat temei proiectului- broşură,  pagina Web, expoziţie de pictură sau de produse IT, materiale ppt cu caracter informativ (pot transmite conţinuturi sau pot avea rol de disemninare a activităţilor) etc., lucru care are efecte benefice asupra conturării trăsăturilor pozitive de voinţă şi de caracter.

În sfârşit, participarea la un proiect educaţional eTwinning presupune o lecţie exemplară referitoare la diversitate, fie ea socială sau de gen, fie diversitate culturală, religioasă, etnică. Prin colaborarea cu colegi aparţinători unor culturi diferite, elevii dobândesc primele achiziţii civice referitoare la diversitate, putând înţelege că oamenii se diferenţiază printr-o mulţime de lucruri dar se şi aseamnănă în ceea ce ai ei mai important, umanitatea. Astfel, ei vor deveni mai toleranţi şi vor învăţa cu timpul să nu iniţieze conflicte, să nu se angreneze în ele ori evitându-le, ori dobândind competenţe de mediere.

În concluzie, proiectele eTwinning contribuie masiv la formarea şi consolidarea competenţelor sociale şi civice, dar şi a altor competenţe transversale necesare integrării cu succes a viitorilor absolvenţi în viaţa socială şi în carieră, conform deciziilor UE de la Barcelona.

Bibliografie:

 1. Bârzea, Cezar, Arta si Stiinta Educatiei, E.D.P., Bucuresti, 1995;
 2. Calyton, Susan, „Life Long Learning in the Third Millenium: Debate and Prediction”, RILW 1999;
 3. Collier, Gerald, „The Management Of Peer – Group Learning”, Society For Research Into Higher Education, Surrey, 1983;
 4. Jannaert, Ph., Ettayebi, M., Defise, R. „Curriculum si competente – un cadru operational”- 2010; Tudorica R. – „Managementul educatiei în context european” – Editura Meronia 2007;
 5. Ulrich, Catalina, „Managementul Clasei De Elevi – învatarea Prin Cooperare”, Editura Corint, Bucuresti, 2000; Cerghit, Ioan, (Coord.), „Perfectionarea Lectiei în Scoala Moderna”, Edp, Bucuresti, 1988;
 6. www.odlcenter.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.