Proiectul Economia bazată pe cunoaştere

Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere”, cu un buget total de 70 de milioane de dolari, este derulat în perioada 2006-2011 de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Printre obiectivele vizate de acest proiect se află şi creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic şi prin formarea resurselor umane în domeniul TIC.

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita participarea comunităţilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la informaţie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană.

Proiectul "Economia bazată pe cunoaştere" a fost iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Proiectul va contribui la extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului pentru cetăţenii comunităţilor selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea procesului educaţional precum şi la promovarea comerţului electronic şi adoptarea soluţiilor inovative în mediul de afaceri.

In orizontul de timp 2006-2010, proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere" va crea un model de dezvoltare al societăţii informaţionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare culturală  şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Proiectul cuprinde următoarele componente:

Componenta 1. Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului

1.1 Imbunătăţirea accesului la informaţie prin intermediul RECL

Obiectiv: îmbunătăţirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL).

Proiectul va dezvolta aproximativ 200 de reţele virtuale locale conectate la Internet de bandă largă servind ca "centre de cunoaştere", furnizare de informaţii, servicii şi comunicare către cetăţeni, administraţia publică locală şi mediul de afaceri. Aceste reţele vor varia din punctul de vedere al modelului şi scopului tehnologic, în funcţie de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunităţi locale selectate.

1.2  Dezvoltarea resurselor umane ale comunităţilor locale

Obiectiv: Susţinerea de activităţi menite să crească potenţialul pentru acumularea cunoaşterii prin mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

Prin această subcomponentă se urmăreşte acumularea unui nivel optim de abilităţi, cunoştinţe şi competenţe în domeniul TIC, ceea ce va asigura o calitate superioară serviciilor implementate cât şi sustenabilitatea reţelei. Această subcomponentă va sprijini activităţile  de formare pentru alfabetizare digitală şi implementarea unor proiecte culturale locale menite să susţină dezvoltarea comunităţilor vizate de proiect.

1.3 Implementarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcoli

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului educaţional  din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea  mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în procesul didactic şi formarea resurselor umane în domeniul TIC.

Dotarea şcolilor cu mijloace didactice şi echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educaţionale, echipamente multimedia) ca şi conectarea acestor şcoli la Internet şi la Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educaţional şi a condiţiilor de învăţare.

Introducerea TIC în şcoli va contribui totodată la creşterea atractivităţii procesului de învăţare, diversificarea metodelor şi practicilor didactice şi la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competenţe specifice, elevii vor avea posibilitatea să contribuie în mod activ la valoarea adăugată a procesului educaţional şi să îşi dezvolte criterii personale de selectare şi utilizare a informaţiei.

Componenta 2. Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government

2.1 Sistem electronic pentru înregistrarea online a persoanelor fizice autorizate şi a asociaţiilor familiale

Obiectiv: Inlesnirea unei relaţii de calitate între administraţia locală şi mediul de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obţinerea statutului de persoană fizică autorizată sau asociaţie familială.

Acest efect se va obţine introducând un sistem eficient, on-line,  de comunicare între utilizator şi diferite instituţii implicate în procesul de înregistrare, operare şi arhivare a întreprinzătorilor particulari locali.

Prin acest sistem se va asigura şi consolidarea unui flux organizat de tranzacţii şi activităţi gestionat prin implementarea unei aplicaţii locale de management de documente.

2.2 Sistem integrat  pentru emiterea  documentelor de stare civilă  pentru cetăţeni

Obiectiv: Asigurarea deservirii rapide, transparente, corecte şi eficiente a cetăţenilor ce solicită administraţiilor locale emiterea documentelor de stare civilă.

Conceptul care stă la baza acestui sistem este ghişeul unic de servicii comunitare, aflate în cadrul primăriilor de comună şi oraş. Sistemul va asigura conexiuni cu baza de date de evidenţă informatizată a persoanei existentă actualmente la nivel central cu ramificaţii judeţene.

Componenta 3. Promovarea comerţului electronic şi acordarea de asistenţă financiară şi tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovative  în IMM-uri

3.1 Crearea portalului pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelelor de business  (eStore)

Obiectiv: Promovarea interacţiunii în acelaşi spaţiu virtual a întreprinzătorilor din  mediul de afaceri local

Sistemul va constitui un mediu prielnic de promovare a soluţiilor tip e-commerce şi e-business care crează o nouă cultură de inter-relaţionare  între agenţii economici.

Ponderea dominantă a agenţilor economici din mediul rural şi mic urban este reprezentată de persoanele fizice autorizate, asociaţii familiale şi microîntreprinderi care au astfel la dispoziţie un mecanism cu ajutorul căruia îşi pot eficientiza activitatea şi creşte nivelul de competitivitate economică.

3.2 Acordarea de finanţări nerambursabile întreprinzătorilor locali

Obiectiv: Familiarizarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii cu tehnologii inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura supravieţuirea şi trecerea la un mediu de afaceri performant.

Acest mecanism oferă sprijin întreprinzătorilor particulari sau consorţiilor în efortul acestora de adoptare a soluţiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea acestora pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Mai multe informaţii: www.ecomunitate.ro

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.