Planificarea unităţii de învăţare „Schiţa” – metoda proiectelor

0
10

Materialul se constituie într-o planificare a unităţii de învăţare \”Schiţa\” (clasa a VI-a), strategie ce are la bază metoda proiectului. Tehnologia este utilizată pentru a sprijini învăţarea. Activitatea se desfăşoară pe parcursul a 7 lecţii a câte 50 de minute, elevii fiind îndrumati să descopere trăsăturile schiţei, pe baza cunoştinţelor de teorie literarǎ însuşite (operǎ epicǎ, momente ale subiectului, modalitǎţi de caracterizare a personajelor). Pe întreg parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare. Probele de evaluare şi de autoevaluare pentru această unitate de învăţare solicită formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi individual, de reflecţie, de creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului de autoformare. 

Autorul unităţii de învăţare
Prenume şi nume – Gabriel Dorolţi
Judet – Sălaj
Denumire şcoală – Scoala Gimnaziala „Corneliu Coposu”
Localitate – Zalău

  • Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare: Notiuni de teorie literara. Schita

Rezumatul unitatăţii de învăţare

În această unitate, elevii vor fi îndrumati să descopere trăsăturile schiţei, pe baza cunoştinţelor de teorie literarǎ însuşite (operǎ epicǎ, momente ale subiectului, modalitǎţi de caracterizare a personajelor). Dupǎ explorarea textului suport, sarcina elevilor va fi aceea de a realiza eseul de tip argumentativ (sǎ demonstreze cǎ un text studiat sau unul la prima vedere este o schiţǎ). Un alt tip de compunere pe care elevii vor trebui sǎ o redacteze este caracterizarea personajului principal dintr-o schiţǎ, pe baza planului de caracterizare. Elevii vor fi evaluaţi formativ, cerându-li-se sǎ-şi exprime opinia în legǎturǎ cu atitudinea lui Caragiale faţǎ de personajele sale (umor, ironie).   Aceştia vor cerceta diferite aspecte privind viaţa şi opera scriitorilor, utilizând atât mijloacele tradiţionale (cărţi, dicţionare, albume, ziare, reviste), cât şi mijloace moderne: (Internet-ul, enciclopediile virtuale, filmele documentare create cu ajutorul TIC.)

Textul suport utilizat la lecţiile de literatură este: D-l Goe de I.L.Caragiale

Aria tematică: Limba şi literatura românǎ

Clasa: Clasa a VI-a

Timp aproximativ necesar: (exemplu) 7 lecţii a câte 50 de minute, o sǎptǎmânǎ şi trei zile

  • Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă – obiective de referinţă/ competenţe specifice

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu, stabilind legături sau diferenţieri    între informaţiile receptate;
să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral;

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
să utilizeze relaţiile de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral;
sǎ-si formeze priceperi si deprinderi pentru a-si exprima un punct de vedere argumentat ;

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
să identifice modurile de expunere într-un text epic;
să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite;

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

să identifice modurile de expunere într-un text epic;
sǎ identifice trǎsǎtuile schiţei pe un text la prima vedere ;
să stabilească trăsăturile personajelor, în special ale celui principal, argumentând cu exemple din text;
sǎ redacteze o compunere în care sǎ demonstreze cǎ un text literar studiat sau la prima vedere este o schiţǎ;
sǎ redacteze o compunere în care sǎ caracterizeze un personaj literar.

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenţială
Cum poate literatura să ne ajute să comunicăm mai bine cu cei din jurul nostru?
Întrebările unitatăţii de învăţare
Care sunt sursele prin intermediul cǎrora  Caragiale reuşeşte sǎ-şi exprime atitudinea faţǎ de societatea româneascǎ?
Care sunt personajele reprezentative din schiţele lui Caragiale?
Întrebări de conţinut
Care sunt trǎsǎturile operei epice?
Care sunt modalitǎţile de caracterizare a unui personaj literar?
Pe cine reprezintǎ personajul Goe din schiţa D-l Goe de I.L.Caragiale?
Care sunt momentele subiectului operei literare?
Care sunt cele mai cunoscute opere ale lui Caragiale?
Care sunt modurile de expunere într-o operǎ literarǎ?
Care este rolul dialogului în text?
De ce naraţiunea se face la persoana a III-a?

Plan de evaluare

Evaluare iniţială (fişa de evaluare iniţialǎ chestionar);

Evaluare formativă (fisa de lectura, pagina wiki, grila de evaluare pentu eseul argumentativ, graficul KWL, grila de evaluare pentru crearea broşurii, Research Quiz , fişe de autoevaluare pentru prezentarea ppt., fişe de autoevaluare pentru crearea eseului argumerntativ, lista de sarcini  pentru crearea paginii wiki(Wiki Checklist);

Evaluare finală (graficul KWL, graficul de evaluare a paginii wiki, grila de evaluare a colaborării în cadrul grupului, grila de autoevaluare a paginii wiki, test de evaluare).

Evaluare – sumar

Probele de evaluare şi de autoevaluare pentru această unitate de învăţare solicită formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi individual, de reflecţie, de creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului de autoformare, astfel:

 • La începutul evaluării se va utiliza fişa de evaluare pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noţiunile de bază existente în acestă unitate de învăţare şi ceea ce trebuie să înveţe.
 • Pentru a dezvolta, pe întreg parcursul unităţii de învăţare, abilităţile de gândire critică şi reflexivă, de analiză, sinteză şi interpretare, dar şi pentru a monitoriza evoluţia cunoştinţelor acestora, vor fi utilizate grilele de evaluare pentru eseurile argumentative. Elevii primesc în acelaşi timp grile de autoevaluare pentru a şti să îşi organizeze în mod eficient ideile şi pentru a avea un control deplin asupra activităţii lor de cercetare.
 • Pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală, de prezentare, interpretare şi argumentare de idei, opinii, se va utiliza grila de evaluare pentru Prezentatea Power Point.
 • Intrebările (Research Quiz) se vor utiliza ori de câte ori este necesar pe parcursul întregii unităţi pentru ca elevii să identifice unde ar fi nevoie să recapituleze şi să îşi consolideze cunoştinţele, astfel încât evaluarea finală să corespundă aşteptărilor.
 • Se vor utiliza fişele de autoevaluare pentru:
  • felul cum sunt pregătite fişele de lectură ;
  • prezentarea ppt. ;
  • eseurile argumentative ;
  • publicaţia electronică ;
  • Wiki (produsul final).

Fişele de evaluare ale profesorului sunt în concordanţă cu fişele de autoevaluare ale elevilor şi cu obiectivele stabilite pentru această unitate de învăţare.

La sfârşitul unităţii de învăţare se face o evaluare finală a paginii Wiki, care va conţine toate materialele create de elevi pe parcursul cercetării lor. Pentru evidenţierea contribuţiei fiecărui elev în cadrul grupului, se recomandă utilizarea grilei de evaluare specifică. Graficul KWL  va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei unităţi de învăţare.

  • Detalii  ale unităţii de învăţare

Aptitudini şi capacităţi obligatorii
Cunostinte elementare de operare PC; cunştinte de bază privind elementele de teorie literarǎ; ordonarea şi  structurarea logică a ideilor într-un text scris.

Procedee de instruire
Înaintea începerii unităţii de învăţare, profesorul înregistrează fiecare elev în blogul literar şi creează conturi pentru pagina wiki.

Activitatea 1 – 1 oră: Introducere

Profesorul le adresează elevilor întrebarea esenţială: Cum poate literatura să ne ajute să ne înţelegem mai bine pe noi înşine şi lumea din jurul nostru? , apoi le comunică acestora care sunt obiectivele unităţii de învăţare şi conţinutul acesteia. Elevii vor rezolva fişa iniţialǎ de evaluare,  pentru a reactualiza ceea ce deja au învăţat şi pentru a stabili ceea ce au nevoie să studieze în continuare.

Apoi, fiecare elev îşi va crea un folder cu numele unităţii de învăţare şi subfolderele necesare pentru salvarea documentelor : F1 : I.L.Caragiale ; F2 : Moduri de expunere ; F3 : Momentele subiectului ; F4 : Schiţa ; F5 : Personaje ;; F6 : Fise_ de_ autoevaluare ; F7 : Fise_ de lucru_ individual ; F9 : Templaturi .

Elevii îşi aleg şi îşi salvează în subfolderul Templaturi, acele formulare necesare produselor pe care le vor crea în activităţile viitoare: template_prezentare, template_fisa de lectura,  template_publicatie.
De asemenea elevii îşi creează pagina Wiki în care vor insera toate produsele cercetǎrii lor.

Activitatea 2 – 1 orǎ : I.L.Caragiale – biografie şi bibliografie

Elevii accesează adresa, http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_caragiale.php   pentru a căuta informaţii despre cel mai cunoscut dramaturg din literatura românǎ apoi. Îşi notează în folderul F1 informaţiile esenţiale pe care le-au găsit (date importante despre viaţa şi opera scriitorului, fotografii)

izionează secvenţe din schiţele Vizitǎ, Un pedagog de şcoalǎ nouǎ, Bubico, accesând adresele: http://www.youtube.com/watch?v=wXcsh-XQnIs,                 http://www.youtube.com/watch?v=CVw4pNqMcDA,                 http://www.youtube.com/watch?v=z2dv0PGY7wg

În urma vizionarii filmuleţelor, elevii vor completa în folderul Personaje numele a trei personaje din filmele vizionate, însoţite de trei însuşiri. Pentru a-şi completa fişierul cu imagini, elevii vor accesa adresa www.google.ro (imagini).
Elevii îşi vor completa fişele de lectura  din Templaturi cu datele cerute.

Activitatea 3 – 1 ora – Momentele subiectului

În urma citirii textului, elevilor li se va cere sa prezinte momentele subiectului, dupǎ care, accesând pagina http://doroltigabriel.wik.is, vor vizualiza prezentarea powerpoint  pentru a compara raspunsurile şi vor salva materialul în Momentele subiectului (activitate pe grupe)

Vor completa folderul Fişe de lucru individual cu materialele realizate.
Elevii îşi vor completa, de asemenea, fişa de lectura cu infomaţiile descoperite.

Activitatea 4 – 1 ora – Moduri de expunere

Pentru a-şi actualiza cunoştinţele legate de modurile de expunere, elevii vor vizualiza prezentarea ppt,  unde vor gasi informaţii legate de acestea şi vor salva materialul în directorul Moduri de expunere.

Elevii îşi completeaza fişa de lectura.

Activitatea 5– 1 ora – Personaje

Pentru a-şi actualiza cunoştinţele legate de mijloacele de caracterizare a personajului literar, elevii vor vizualiza fişierul word  pe care-l vor gasi pe http://doroltigabriel.wik.is, şi-l vor salva în directorul Personaje. Acest fişier îi va trimite la rezolvarea unor fişe de lucru   , elevii având posibilitatea de a-şi utiliza deprinderile pentru a realiza caracterizarea unui personaj. Fişele completate vor fi salvate în directorul  Fişe de lucru individual.

Pe baza planului caracterizarii unui personaj, elevii vor realiza o compunere în care vor caracteriza personajul principal din schiţa, material ce va fi salvat în directorul Personaje.
Elevii îşi completeaza, de asemenea, fişa de lectura.

Activitatea 6– 2 ore – Opera epicǎ. Schiţa

Elevii îşi vor actualiza cunoştinţele legate de opera epicǎ, vizualizând prezentarea  postata pe http://doroltigabriel.wik.is. Fǎcând recurs la cunoştinţele anterioare  şi revizualizând materialele salvate şi cele întocmite de ei, vor descoperi trǎsǎturile schiţei ca specie literarǎ ( pornind de la acţiune, timp, spaţiu moduri de expunere, personaje). Însumând toate aceste elemente, elevii vor fi capabili sǎ alcǎtuiascǎ eseul de tip argumentativ, pentru a dovedi cǎ opera literarǎ D-l Goe de I.L.Caragiale este o schiţǎ.

Instrumentul de evaluare sumativǎ se concretizeazǎ în realizarea fişei de lecturǎ şi a hǎrţii personajului.
La sfârşitul unităţii de învăţare se face o evaluare finală a paginii Wiki, care va conţine toate materialele create de elevi pe parcursul cercetării lor. Pentru evidenţierea contribuţiei fiecărui elev în cadrul grupului, se recomandă utilizarea grilei de evaluare specifică (Cooperative Group Rubric).

Graficul KWL  va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei unităţi de învăţare .

  • Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware 

 Aparat foto                                Disc laser                              Video
x Computer(e)                              x Imprimantă                           x Video Camera
x Aparat foto digital                       x Sistem de proiecţie               Echipament pt. Video
  Conferinţă                                Scanner                                x Altele
 DVD Player                               Televizor
x Conexiune Internet

Tehnologie— Software 

 Bază de date/Calcul tabelar       Procesare imagine              Creare pagină web
x Tehnoredactare                          x Browser de Internet            Procesare documente
 Software de e-mail                      Multimedia                          Altele
x Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite  – Manualul de clasa a VI-a, editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ

Resurse suplimentare – Enciclopedie virtualǎ

Resurse Internet

http://www.youtube.com/watch?v=CVw4pNqMcDA
http://www.youtube.com/watch?v=z2dv0PGY7wg

http://www.youtube.com/watch?v=wXcsh-XQnIs
http://www.romanianvoice.com/poezii/biblio/bib_caragiale.php

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.